Rusza program stypendialny Młodzi Aktywiści

Jeżeli masz od 16 do 20 lat i działasz aktywnie w samorządzie uczniowskim, młodzieżowej radzie lub organizacji społecznej w województwie wielkopolskim, mazowieckim lub kujawsko-pomorskim weź udział w zgłoszeniach do stypendium.

Termin zgłoszeń upływa 3 października 2023 r.

Informacje ogólne
o programie

Program Młodzi Aktywiści to stypendium w wysokości 800 złotych miesięcznie oraz inne dodatkowe benefity, o które może się starać uczeń szkoły średniej, wykazujący aktywność, działając w organizacjach społecznych, samorządzie uczniowskim lub młodzieżowej radzie (sejmiku) przy jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie województwa wielkopolskiego, mazowieckiego lub kujawsko-pomorskie.

Program ma na celu wspieranie dalszego rozwoju młodego aktywisty/młodej aktywistki oraz podniesienie kompetencji i zdolności potrzebnych do efektywnego angażowania się w działalność społeczną. Poprzez stypendium uczestnicy otrzymują wsparcie finansowe, które może pomóc im w dalszej nauce, zdobywaniu doświadczenia lub realizacji projektów społecznych.

Grant na inicjatywę młodzieżową

W szóstym miesiącu od przystąpienia do programu stypendialnego otrzymasz kwotę 2000 zł do dyspozycji na realizację inicjatywy młodzieżowej (projektu społecznego)

Stypendium finansowe

Możesz uzyskać stypendium finansowe w wysokości 800 złotych miesięcznie, przesyłane na rachunek bankowy założony w Polsce. Część kwoty podlega kontroli, o której mowa poniżej.

Udział w konferencji stypendialnej

Po przystąpieniu do programu zostaniesz zaproszony na dwudniowe wydarzenie dla stypendystów, odbywające się w Warszawie.

Wymogi organizatora

Stypendium przyznawane w ramach programu przesyłane zostaje na rachunek bankowy stypendysty, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego – może zostać wysyłane na rachunek rodzica/opiekuna prawnego do 31 każdego miesiąca. Stypendium będzie wypłacane przez jeden rok (12 miesięcy). Nie można ubiegać się o przyznanie stypendium, jeżeli w przeciągu dwóch lat brałeś/brałaś udział w programie stypendialnym organizowanym finansowanym przez Europejski Fundusz Aktywizacji Społecznej.

Zgodnie z wymogiem organizatora, nie mniej niż 35% przekazanych środków w okresie pobierania stypendium finansowego musi zostać przeznaczone na rozwój stypendysty w związku z jego działalnością społeczną.

Do działań sprzyjących rozwojowi stypendysty zaliczają się między innymi:

Szkolenia

Możesz brać udział w płatnych szkoleniach z zakresu działalności w organizacjach pozarządowych, wolontariacie, a także w szkoleniach rozwojowych.

Kursy językowe

Możesz brać udział w płatnych kursach językowych, zarówno zdalnych i stacjonarnych, a także możesz zakupić dostęp do platformy elearningowej.

Podróże szkoleniowe

Możesz wziąć udział w podróży szkoleniowej do innych miejsc w Polsce oraz krajów (wymóg – kraje Rady Europy), podczas której poznasz specyfikę pracy innych organizacji społecznych.

Nabór wciąż trwa

Do 3 października 2023 r. możesz wziąć udział w rekrutacji do programu stypendialnego. Zgłoszenie będzie rozpatrywane przez komisję kwalifikacyjną. O wyniku dowiesz się na w połowie października 2023 r.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kiedy zostaną podane wyniki rekrutacji?

Kandydatury po zakończeniu naboru zostaną przedstawione komisji oceniającej wnioski. Ma ona czas do 9 października 2023 r. na przedstawienie protokołu, zawierającego przyznaną punktację poszczególnym kandydatom. Liczba osób z najwyższymi wynikami, odpowiadająca ilości stypendiów w danym województwie zostanie zakwalifikowana do programu.

Ile stypendiów zostanie przyznanych w tej edycji?

Szacujemy, że w każdym województwie zostaną przyznane 34 stypendia. Łącznie – 102 stypendia na obszarze trzech województw objętych programem. Ostateczna decyzja zależeć będzie przede wszystkim od łącznej ilości zgłoszeń.

Czy mogę wziąć udział w rekrutacji, jeżeli organizacja do której przynależę nie znajduję się na terenie województw objętych programem?

Dla nas najważniejszą informacją jest położenie szkoły ponadpodstawowej, do której uczęszczasz. Na tej podstawie kwalifikujemy cię do naboru.

Czy rezygnacja z członkostwa w organizacji spowoduje utratę stypendium?

Wymogiem jest przynależność do jednego organu lub organizacji społecznej (samorząd uczniowski, młodzieżowa rada/sejmik, organizacja społeczna) – natomiast jest to wymagane w procesie rekrutacji. Rezygnacja z członkostwa nie powoduje utraty stypendium, ale nie możesz się o nie ubiegać w następnej edycji.

Europejski Fundusz Aktywizacji Społecznej

Adres korespondencyjny:
Nowogrodzka 45
00-694 Warszawa

Realizowane na obszarze
Rady Europy